Din lokale takstmann i Lister

Lister Takst består av takstingeniør John Terje Knutsen og holder til i Farsund.
John Terje har bakgrunn som tømrer og utdannelse fra Teknisk Fagskole og fra Universitetet i Stavanger.
Han har de siste 10 årene jobbet med taksering og har en bred og god bransjekunnskap innen bygningsfaget.

John Terje har serifiseringer og godkjenninger innen følgende felt:

 • Tilstand (tilstandsrapport bolig)
 • Verditaksering (bolig og tomter)
 • Uavhengig kontroll (våtrom og luftetthet)
 • Skadetaksering
 • Reklamasjonsvurdering
 • Byggelånsoppfølging

Lister Takst utfører takst og andre oppdrag i hele Lister, men kan på forespørsel utføre oppdrag utenfor regionen

Din lokale takstmann i Lister

Lister takst består av takstingeniør John Terje Knutsen og holder til i Farsund.
John Terje har bakgrunn som tømrer og utdannelse fra Teknisk Fagskole og fra Universitetet i Stavanger.
Han har de siste 10 årene jobbet med taksering og har en bred og god bransjekunnskap innen bygningsfaget.

John Terje har serifiseringer og godkjenninger innen følgende felt:

 • Tilstand (tilstandsrapport bolig)
 • Verditaksering (bolig og tomter)
 • Uavhengig kontroll (våtrom og luftetthet)
 • Skadetaksering
 • Reklamasjonsvurdering
 • Byggelånsoppfølging

Lister Takst utfører takst og andre oppdrag i hele Lister, men kan på forespørsel utføre oppdrag utenfor regionen

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport bolig er en utvidet tilstandsrapport som primært benyttes ved boligsalg. Rapporten beskriver de byggetekniske forholdene som er relevante ved et eierskifte.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport bolig er en utvidet tilstandsrapport som primært benyttes ved boligsalg. Rapporten beskriver de byggetekniske forholdene som er relevante ved et eierskifte.
Tilstandsrapport bolig erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes, men den er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle parter.
Juridisk sett er boligsalgsrapporten ingen garanti mot skjulte feil, siden det ikke blir foretatt åpning i konstruksjoner.
Det forutsettes også at det ikke er tilbakeholdt viktig informasjon overfor takstmannen, eller at han er blitt feilinformert.
Rapporten er skapt av takstbransjen, som betyr at den er standardisert slik at det forenkler kjøpers muligheter til å sammenlikne ulike boliger hvor det foreligger tilstandsrapport.
Det er likevel nødvendig å understreke at også tilstandsrapporten, på samme måte som en takst, bygger på utstrakt bruk av kvalifisert skjønn.

Verditakst av eiendom

Verdi og lånetakst benyttes som oftest i forbindelse med låneopptak eller refinansiering av lån der eiendommen/boligen stilles som sikkerhet.

Verditakst av eiendom

Verdi og lånetakst benyttes som oftest i forbindelse med låneopptak eller refinansiering av lån der eiendommen/boligen stilles som sikkerhet.
Andre vanlige bruksområder er ved skifte/arv og i forbindelse med omsetning av eiendom.
En verditakst vil også være gyldig dokumentasjon ovenfor likningsmyndighetene dersom du mener det er grunnlag for å sette ned likningsverdien på eiendommen din.
Verditaksten gir – i tillegg til oppmåling av arealene – en beskrivelse av eiendommen og konkluderer med enverdivurdering av:
Markedsverdi (normal salgsverdi): Det beløp som takstmannen anser at eiendommen normalt kan omsettes for på takseringstidspunktet.
I verdivurderingen tas det blant annet hensyn til beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, eventuelle servitutter, utidsmessighet, festeforhold, fellesgjeld og en rekke andre forhold.
Teknisk verdi: En beregning med tanke på dagens byggekostnader for tilsvarende nye bygninger.
Forringelse som slitasje og elde og ukurante konstruksjonsløsninger blir trukket fra.
Normale tomtekostnader bestående av råtomtens verdi, tekniske grunnlagsinvesteringer og annen opparbeidelse legges til.
I bymessig bebyggelse ansettes en tomtebelastning som erfaringsmessig er gangbar for den aktuelle eiendommen.
Merk deg at en verdi- og lånetakst IKKE er en boligsalgsrapport eller en tilstandsrapport.

Forhåndstakst

Forhåndstakst er en spesiell form for takst i og med at takstmannen i disse tilfellene fastsetter markedsverdien/låneverdien av bygning, eller del av bygning, som ikke er oppført eller ikke ferdigstilt.

Forhåndstakst

Forhåndstakst er en spesiell form for takst i og med at takstmannen i disse tilfellene fastsetter markedsverdien/låneverdien av bygning, eller del av bygning, som ikke er oppført eller ikke ferdigstilt. Rapporten er i prinsippet en normal verditakst. Vurderingene blir den samme som for verditaksten, men arealene beregnes på grunnlag av tegningene, og den bygningsmessige beskrivelsen lages på grunnlag av anbudsdokumenter eller andre relevante framlagte beskrivelser/opplysninger.
Vurderingene gjøres under forutsetning av at planene gjennomføres, men er ingen vurdering av sannsynligheten for at planene lar seg gjøre. Takstmannen vurderer heller ikke om grunnlaget for gjennomføring av planene er tilstede.
Det er viktig at grunnlaget for taksten dokumenteres og verifiseres med henvisning til kilder. Som regel vil dette være opplysninger fra oppdragsgiver.
Forhåndstakst, i motsetning til ordinær verdi og lånetakst for en eksisterende bolig som er ferdig oppført, er at vi i en forhåndstakst skal angi markedsverdi og låneverdi for noe som ikke er oppført eller ferdig oppført.
Formålet med slike forhåndstakster er ofte å skaffe til veie et best mulig grunnlag for vurdering av pantesikkerhet ved belåning av eiendommen. Den kan også fylle andre funksjoner som eksempelvis å gi grunnlag for å vurdere lønnsomheten i et fremtidig prosjekt ved å synliggjøre hvilke verdier som kan realiseres under gitte forutsetninger.

Verdivurdering

I prinsippet er en verdivurdering på mange måter lik en verdi og lånetakst, men er ikke like detaljert. Areal og rominndeling fremkommer ikke i vurderingen, ei heller teknisk verdiberegning.

Takst av tomt

Taksering av ubebygd tomteareal er en vurdering av tomtens markedsverdi.
Taksering av tomt gir et uttrykk for hva som kan forventes for tomten etter vurdering av dens beliggenhet, beskaffenhet, egenskaper og reguleringsmessige forhold. I tillegg vurderes området, miljø og tilgjengelighet.
Festetomter for innløsning, kan også bli taksert.

Skadetakst

En skadetakst kan være aktuelt i forbindelse med et innbrudd eller en annen skade på boligen. Takstingeniøren utarbeider en rapport som forklarer omfanget og hva som må gjøres for å få dette tilbake til den standen det var i før skaden oppstod.

Uavhengig kontroll

Fra 1.januar 2013 kom krav om uavhengig kontroll etter bygningsforskriften.
Det er tiltakshaver / byggherre som skal rekvirere en uavhengig kontrollør og betale for den uavhengige kontrollen.

Uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet i nye boliger

Fra 1.januar 2013 kom krav om uavhengig kontroll etter bygningsforskriften.
Det er tiltakshaver / byggherre som skal rekvirere en uavhengig kontrollør og betale for den uavhengige kontrollen.
På tidspunktet hvor søknad skal utarbeides, er det viktig å ta kontakt med den som har denne kontrollen, slik at det ikke oppstår problemer under byggeperioden og ved ferdigattest.
Så hva gjør så takstingeniøren?
Takstingeniøren jobb er å kontrollere at du som kunde får det du har krav på, ved å kontrollere at utførelse og prosjektering oppfyller kravene i teknisk forskrift (TEK 17) Takstingeniøren gjennomfører kontroller under byggeperioden, dette for å forsikre deg som kunde at arbeider blir utført korrekt. Eventuelle avvik meldes i fra til utførende, som da må utbedre det av mangler eller avvik før arbeid kan fortsette. Antall kontroller kan variere.
Når da ferdigattest er sendt inn, vil takstingeniøren oversende deg som kunde et dokument som viser til kontrollen.
For utfyllende informasjon om uavhengig kontroll, se linken under.
Vurderingene gjøres under forutsetning av at planene gjennomføres, men er ingen vurdering av sannsynligheten for at planene lar seg gjøre. Takstmannen vurderer heller ikke om grunnlaget for gjennomføring av planene er tilstede.
Det er viktig at grunnlaget for taksten dokumenteres og verifiseres med henvisning til kilder. Som regel vil dette være opplysninger fra oppdragsgiver.
Forhåndstakst, i motsetning til ordinær verdi og lånetakst for en eksisterende bolig som er ferdig oppført, er at vi i en forhåndstakst skal angi markedsverdi og låneverdi for noe som ikke er oppført eller ferdig oppført.
Formålet med slike forhåndstakster er ofte å skaffe til veie et best mulig grunnlag for vurdering av pantesikkerhet ved belåning av eiendommen. Den kan også fylle andre funksjoner som eksempelvis å gi grunnlag for å vurdere lønnsomheten i et fremtidig prosjekt ved å synliggjøre hvilke verdier som kan realiseres under gitte forutsetninger.

Reklamasjonsvurdering

En reklamasjonsrapport er en rapport hvor oppdraget er å vurdere forhold det klages på. Det kan være når en eiendom skifter eier, eller at man har fått utført et arbeide på eiendommen som ikke samsvarer med forskrifter, standarder eller veiledninger.

Reklamasjonsvurdering

En reklamasjonsrapport er en rapport hvor oppdraget er å vurdere forhold det klages på. Det kan være når en eiendom skifter eier, eller at man har fått utført et arbeide på eiendommen som ikke samsvarer med forskrifter, standarder eller veiledninger. Reklamasjonsrapport omhandler det reklamerte forhold. Rapportens funksjon er å utarbeide en tilstandsvurdering av de påklagede forhold opp mot saksdokumentasjon, forskrifter, standarder eller veiledninger. Takstingeniøren gjør en befaring på stedet, og vurderer i tillegg tilgjengelig teknisk dokumentasjon. Økonomiske konsekvenser beregnes ut fra kostnader ved utbedring til referansenivået, dersom et negativt avvik blir påvist.

Byggelånsoppfølging

I forbindelse med oppføring av nybygg, kan det i enkelte tilfeller komme krav fra bank at man må ha byggelånskontroll. Det kan være at banken vil kontrollere at du betaler for er det du faktisk får. Og at at prosjektet ditt er er gjennomførbart på en fornuftig måte.

Byggelånsoppfølging

I forbindelse med oppføring av nybygg, kan det i enkelte tilfeller komme krav fra bank at man må ha byggelånskontroll. Det kan være at banken vil kontrollere at du betaler for er det du faktisk får. Og at at prosjektet ditt er er gjennomførbart på en fornuftig måte.
Om du som kunde ønsker en ekstra kontroll ved byggeprosjekter, så kan vi stille opp og være behjelpelig med oppfølging og kontroll. Det vil da også være mulig å kombinere uavhengig kontroll med generell oppfølging.